روتر سیسکو 888E

روتر سیسکو 888E

روتر Cisco888E با قابلیت EFM و آپ لینک تک زوج مناسب جهت سرویس سیپ ترانک.

مشاهده کامل آگهی:

روتر سیسکو 888E